เปลี่ยนรายจ่าย เป็นรายได้พิเศษในแอปเดียว

neobank พลกิโฉมทกุ อย่างที ่ เกีย่ วกบั อนิเทอรเ์น ็ ตและการ สรา้งมูลคา่ ทางเศรษฐกจิแบบดั ้งเดม

6

ประเทศ

100,000+

ธุรกรรมต่อวัน

50,000+

คนให้การยอมรับ

0

ประวัติการฉ้อโกงเป็น

ปลดปล่อยคุณค่าที่มองไม่เห็น

neobank เป็นแพลตฟอร์มด้านการเงินบนอินเทอร์เน็ตแห่งแรกที่เน้นการผสมผสานผลประโยชน์แบบออนไลน์และออฟไลน์เป็นหนึ่งเดียว พร้อมมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือผู้ใช้รายบุคคลหรือบริษัทในการรับมูลค่าและรายได้พิเศษจากการชำระค่าบริการแบบรายเดือน

ผู้ใช้สามารถจ่าย จัดการ และรับมูลค่าเพิ่มเติมจากทุกธุรกรรมได้ในเวลาเดียวกัน เราเป็นมากกว่าธนาคารหรือแพลตฟอร์มชำระค่าบริการทั่วไป โดยเราเป็นผู้ปลดปล่อยมูลค่าที่มองไม่เห็นของเศรษฐกิจอินเทอร์เน็ตให้แก่ทุกคน

ด้วยอิทธพลของโลกยุค Globalization และความสำคัญของการควบรวมธุรกิจรูปแบบดั้งเดิมเข้ากับเศรษฐกิจเสมือนจริง ทำให้ทีมงานของเราเตรียมตัวเป็นอย่างดีในการปรับตัวและยอมรับศักยภาพสูงสุดในการเปลี่ยนแปลงสู่ “เศรษฐกิจรูปแบบดิจิทัลระดับโลก”

เป้าหมายหลักของเราคือการสร้างสังคมระดับโลกแบบไร้พรมแดน ที่ซึ่งผู้ใช้รายบุคคลและระดับบริษัทสามารถรับมูลค่าเพิ่มเติมทั้งในระดับท้องถิ่นและทั่วโลก

เราพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าที่เพิ่มขึ้น

ด้วยคุณสมบัติเด่น

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ระดับโลกด้วยแอปการเงินที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง

ร่วมใช้บริการกับเราฟรี และรับสิทธิพิเศษอีกมากมาย

ทำให้การชำระเงินของคุณมีค่าและมีความหมาย